joi, 8 noiembrie 2012

ce sunt propozitiile enuntiative? exemple.

Propozit ia enun iativa (asertiv a) comunica ceva despre un obiect sau un fenomen, da o informat ie referitoare la producerea unui eveniment, care poate fi calificat ca adeva rat sau fals, în urma raporta rii la starea de fapt corespunza toare. Enunt urile asertive reprezinta enunt urile fundamentale ale orica rei limbi naturale. Ele au caracter structurat s i, fie propozi ii, fie fraze, au drept scop sa informeze interlocutorul în leg tura cu anume eveniment, chiar daca informat ia transmisa nu este noua . Astfel, se pot formula enunt uri de tipul Duna rea este un fluviu. sau Duna rea este un fluviu european care traverseaza s i România. care transmit interlocutorului informat ii general cunoscute. În alte situat ii de comunicare, emi torul poate transmite sub form a asertiav o informat ie despre care este sigur ca este cunoscuta de interlocutor, dar strategia adoptata de el îi faciliteaza ment inerea unor forme de cooperare s i respectarea unor norme de politet e în descursul comunica rii. Astfel, un enunt de forma s tii ca trebuie sa -mi predai lucrarea. poate fi utilizat de cineva fa ta de un subaltern în locul unui enunt imperativ ca Trebuie sa -mi predai lucrarea! sau Preda -mi lucrarea!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu